VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podmínky použití („Podmínky použití“) pro web a služby boobooSKI.com. Tyto Podmínky použití popisují podmínky, za kterých mohou osoby hledající pracovní příležitosti nebo jiné osoby nebo subjekty přistupující k této webové stránce („vy“ nebo „Uživatel“) přistupovat k této webové stránce nebo jejím službám a používat je. Přečtěte si pozorně tyto Podmínky použití. Pokud nepřijmete tyto Podmínky použití, nepoužívejte tento web ani žádnou z jeho služeb. Používáním této webové stránky nebo jakékoli její služby vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami použití.

boobooSKI.com může tyto Podmínky použití kdykoli revidovat zveřejněním pozměněných podmínek a podmínek na tomto webu. Jakékoli takové pozměněné podmínky a podmínky budou automaticky účinné, jakmile budou zveřejněny na této webové stránce. Měli byste si pravidelně prohlížet tyto Podmínky použití, protože jsou pro vás závazné, když přistupujete nebo používáte tento web nebo některou z jeho služeb.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Podmínky použití („Podmínky použití“) pro web a služby boobooSKI.com. Tyto Podmínky použití popisují podmínky, za kterých mohou osoby hledající pracovní příležitosti nebo jiné osoby nebo subjekty přistupující k této webové stránce („vy“ nebo „Uživatel“) přistupovat k této webové stránce nebo jejím službám a používat je. Přečtěte si pozorně tyto Podmínky použití. Pokud nepřijmete tyto Podmínky použití, nepoužívejte tento web ani žádnou z jeho služeb. Používáním této webové stránky nebo jakékoli její služby vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami použití.

boobooSKI.com může tyto Podmínky použití kdykoli revidovat zveřejněním pozměněných podmínek a podmínek na tomto webu. Jakékoli takové pozměněné podmínky a podmínky budou automaticky účinné, jakmile budou zveřejněny na této webové stránce. Měli byste si pravidelně prohlížet tyto Podmínky použití, protože jsou pro vás závazné, když přistupujete nebo používáte tento web nebo některou z jeho služeb.

POUŽITÍ MATERIÁLU

boobooSKI.com opravňuje uživatele k prohlížení a dočasnému stahování jediné kopie materiálů (včetně, ale bez omezení na dokumenty, text, loga, HTML kód, grafiku, ikony tlačítek, zvuky, zvukové klipy, obrázky, software a další položky), které jsou zpřístupněny společností boobooSKI.com na tomto webu (dále jen „materiály“) výhradně pro vaše osobní nekomerční nekomerční použití.

Všechny materiály obsažené na těchto stránkách jsou majetkem boobooSKI.com a jsou chráněny australskými a mezinárodními smluvními ustanoveními a zákony o autorských právech. Kompilace (tj. Sběr, uspořádání a montáž) všech materiálů na tomto webu a veškerého softwaru použitého na tomto webu je majetkem boobooSKI.com a je chráněna australskými a mezinárodními smluvními ustanoveními a zákony o autorských právech. Materiály na tomto webu nesmí být kopírovány, distribuovány, stahovány, přenášeny, upravovány, zveřejňovány, publikovány, reprodukovány, kromě dočasných stahování nezbytných pro přístup na tento web (které budou uloženy pouze po dobu nezbytnou pro takový přístup), opětovně použité, znovu publikované, repostované, nahrané, zobrazené, prodané, veřejně provozované nebo jinak používané bez výslovného písemného souhlasu boobooSKI.com Používání materiálů na jakémkoli jiném webu nebo v počítačovém prostředí v síti je zakázáno.

Kromě porušení těchto Podmínek používání může neoprávněné použití materiálů porušovat autorská práva, ochranné známky, patenty a další zákony.

POVOLENÉ POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Tento web a materiály obsažené na tomto webu (dále jen „web“) mohou používat pouze pro zákonné účely jednotlivci, například uživatel, kteří hledají informace o zaměstnání. Prohlašujete, zaručujete a souhlasíte s tím, že nebudete používat (nebo plánovat, povzbuzovat nebo pomáhat ostatním používat) k žádnému účelu nebo jakýmkoli způsobem, který je těmito Podmínkami používání zakázán. Je odpovědností uživatele zajistit, aby vaše užívání webu bylo v souladu s těmito podmínkami používání a vyžádat si předchozí, výslovné písemné svolení od boobooSKI.com pro jakékoli použití, které není v těchto podmínkách použití povoleno nebo výslovně uvedeno.

ZAKÁZANÉ POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

V souvislosti s používáním těchto stránek nebudete:

(a) zosobnit jakoukoli osobu nebo subjekt, mimo jiné včetně zaměstnance nebo agenta boobooSKI.com, oprávněného uživatele tohoto webu, uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnavatele, nebo jinak zkreslit své přidružení k jakékoli osobě nebo subjektu.

(b) Zašlete jakékoli neúplné, nepravdivé nebo nepřesné informace nebo informace, které nejsou vaše vlastní, k použití při hledání zaměstnání na plný nebo částečný úvazek vaším vlastním jménem.

(c) Zaregistrujte e-mailovou adresu, kterou nevlastníte nebo nemáte výslovné povolení vlastníka k registraci.

(d) Porušit nebo se pokusit narušit bezpečnost nebo integritu stránek, mimo jiné včetně:

(1) přístup k datům, která nejsou určena pro uživatele, nebo přihlášení k serveru nebo účtu, ke kterému není uživatel oprávněn;

(2) pokus o detekci, skenování nebo testování zranitelnosti systému nebo sítě nebo o porušení bezpečnostních nebo autentizačních opatření bez řádného oprávnění;

(3) pokus o zásah do služby pro jakéhokoli uživatele, hostitele nebo síť, včetně, aniž by byl výčet omezující, odesílání virů nebo poškozených dat na web, přetížení, nepřetržité zveřejňování opakovaného textu, „záplavy“, „spamování“, „bombardování pošty“ “Nebo„ shazovat “;

(4) prozrazení nebo sdílení vašeho hesla s / s třetími stranami nebo použití vašeho hesla pro jakýkoli neoprávněný účel;

(5) pokus o dešifrování, dekompilaci, rozebrání nebo zpětné zpracování jakéhokoli obsahu nebo softwaru, který tvoří nebo jakýmkoli způsobem tvoří část stránky;

(6) zasílání nevyžádané reklamy, propagačních materiálů, e-mailu, „nevyžádané pošty“, „řetězových dopisů“ nebo jakékoli jiné formy nabízení; nebo

(7) kování jakékoli záhlaví paketu TCP / IP nebo jakékoli části informací záhlaví v jakémkoli e-mailu nebo zveřejnění.

Porušení zabezpečení webu, systému nebo sítě může mít za následek občanskoprávní nebo trestní odpovědnost. boobooSKI.com bude vyšetřovat události, které mohou zahrnovat taková porušení, a může zapojit a spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení při stíhání uživatelů, kteří se těchto porušení účastní.

UŽIVATELSKÉ INFORMACE

Při registraci na webu boobooSKI.com shromažďuje některé osobní údaje. Informace, které lze shromažďovat, zahrnují jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Kromě smluvních podmínek jakýchkoli zásad ochrany osobních údajů na tomto webu berete na vědomí a souhlasíte s tím, že boobooSKI.com a jeho přidružené subjekty mohou tyto informace přistupovat, používat a ukládat na neurčito a mohou shromažďovat a zpracovávat informace v jedné nebo více databázích vedených přímo nebo nepřímo prostřednictvím boobooSKI.com boobooSKI.com vynakládá maximální úsilí na ochranu vašich osobních údajů. Berete však na vědomí a souhlasíte s tím, že server boobooSKI.com nemá žádnou kontrolu nad tím, co se děje na serverech, které nejsou ovládány serverem boobooSKI.com. Dále, pokud uvedete své osobní údaje (včetně e-mailové adresy) při registraci na webu, boobooSKI.com nemůže řídit použití těchto informací klienty boobooSKI.com třetích stran, kteří získají vaše informace od boobooSKI.com Další informace týkající se vašich informací naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na tomto webu.

UŽIVATELSKÁ KOMUNIKACE

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v případě, že sdělíte boobooSKI.com jakékoli informace, zpětnou vazbu, data, dotazy, připomínky, návrhy nebo jiné položky týkající se boobooSKI.com, Stránky nebo služeb nabízených na Stránce, jakákoli taková komunikace bude považuje se za důvěrné a stane se majetkem boobooSKI.com a boobooSKI.com bude moci bez omezení reprodukovat, používat, zveřejňovat a distribuovat takovou komunikaci ostatním.

PODÁNÍ UŽIVATELŮ

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytnutím informací boobooSKI.com ve formě zvuku, videa nebo fotografií, ať už jsou zaslány prostřednictvím Stránek nebo jinak, mohou tyto informace publikovat nebo distribuovat boobooSKI.com klientům třetích stran a budou prohledávatelné a zobrazitelné takovými klienty třetích stran boobooSKI.com. boobooSKI.com vynakládá maximální úsilí k udělení přístupu k těmto informacím pouze těmto klientům. Berete však na vědomí a souhlasíte s tím, že server boobooSKI.com není odpovědný nebo odpovědný, pokud se některá jiná třetí strana vyhne bezpečnostním opatřením a získá přístup k těmto informacím. boobooSKI.com přestane publikovat, distribuovat nebo zpřístupňovat vaše informace klientům třetích stran po obdržení písemné žádosti od vás. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že klienti boobooSKI.com, kteří mají přístup k těmto informacím, si mohli ponechat kopii informací ve svých vlastních souborech nebo databázích. boobooSKI.com nezodpovídá za uchovávání, použití nebo soukromí vašich informací v takových případech.

PODÁVÁNÍ FORMULÁŘŮ ZPŮSOBILOSTI

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědní za formu, obsah a přesnost jakýchkoli informací, které na Stránce uvedete. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše informace budou prohledatelné a viditelné a mohou být předávány, přenášeny nebo přenášeny klientům třetích stran boobooSKI.com (mezi které mohou patřit i náboroví konzultanti). boobooSKI.com vynakládá maximální úsilí, aby udělil přístup k vašim informacím pouze těmto klientům. Berete však na vědomí a souhlasíte s tím, že server boobooSKI.com není odpovědný ani odpovědný, pokud se některá jiná třetí strana vyhne bezpečnostním opatřením a získá přístup k vašim informacím. Můžete odstranit nebo požádat o odstranění vašich informací z databáze boobooSKI.com nebo požádat o to, aby vaše informace nebyly nikdy předány. Rozumíte a souhlasíte s tím, že klienti boobooSKI.com, kteří mají přístup do databáze nebo obdrželi vaše informace, si mohli ponechat kopii vašich informací ve svých vlastních souborech nebo databázích. boobooSKI.com nezodpovídá za uchovávání, používání nebo soukromí informací v takových případech.

BEZ ODPOVĚDNOSTI

Stránky a materiály mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. boobooSKI.com neposkytuje žádná prohlášení o přesnosti, spolehlivosti, úplnosti nebo aktuálnosti stránek nebo materiálů a použití stránek a materiálů je na vaše vlastní riziko. Na Stránkách jsou pravidelně prováděny změny a mohou být kdykoli provedeny prostřednictvím serveru boobooSKI.com

boobooSKI.com se nepovažuje za zaměstnavatele, pokud jde o vaše používání webu, a boobooSKI.com neodpovídá za žádná rozhodnutí o zaměstnání z jakéhokoli důvodu, kterékoli subjekty nabízející pracovní příležitosti prostřednictvím těchto stránek. Kromě toho se nic v těchto Podmínkách použití nebude vykládat tak, aby zaručovalo zaměstnání pro jakéhokoli uživatele po určitou dobu. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že mezi Uživatelem a boobooSKI.com neexistuje žádný společný podnik, partnerství, zaměstnanecký vztah nebo vztah mezi agenturou v důsledku těchto Podmínek používání nebo vašeho používání Stránky.

EQUAL PŘÍLEŽITOST ZAMĚSTNANOSTI

boobooSKI.com se zavazuje dodržovat stejné pracovní příležitosti a organizace zaměstnavatelů dodržují platné zákony o rovných pracovních příležitostech v Japonsku.

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ

Tato stránka zahrnuje službu, pomocí které mohou klienti třetích stran boobooSKI.com prostřednictvím boobooSKI.com nabídnout prozatímní nabídku zaměstnání (do doby, než dorazí do Japonska, mají v držení vhodné vízum umožňující práci v Japonsku) některým uchazečům. Kromě ostatních podmínek těchto Podmínek používání, pokud se účastníte jako kandidát na takové výměně, Uživatel bere na vědomí a souhlasí s následujícími:

(a) boobooSKI.com nepřebírá žádnou odpovědnost ani odpovědnost za existenci a dostupnost jakýchkoli pracovních příležitostí u nabízených subjektů nebo za schopnost a ochotu takové společnosti najmout vás.

(b) I když budeme vždy v kontaktu, kdykoli budete potřebovat, boobooSKI.com nepřebírá žádnou odpovědnost ani odpovědnost za vás v Japonsku. V Japonsku budete neustále pod dohledem naší partnerské japonské pracovní agentury, která bude pravidelně v kontaktu s vámi i se zaměstnavatelem. I když vám vždy budou pomáhat, nepřijímají za vás žádnou odpovědnost ani odpovědnost. Během svého volna nesete odpovědnost za sebe (proto je cestovní pojištění povinné pro všechny účastníky). Během pracovní doby vás bude pojistit přímo váš zaměstnavatel v rámci japonského systému pojištění práce „Rousai“.

(c) Uživatel tímto osvobozuje boobooSKI.com, jeho dodavatele obsahu a poskytovatele služeb, jejich a jejich důstojníky, ředitele, zaměstnance, agenty a přidružené společnosti, ze všech nároků, požadavků a škod (skutečných i následných) všeho druhu a povahy, známé a neznámé, podezřelé a neočekávané, zveřejněné a nezveřejněné, vznikající z nebo jakýmkoli způsobem související s nabídnutými nebo skutečně přijatými pracovními místy.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Berete na sebe veškerou odpovědnost a riziko za své používání těchto stránek a internetu obecně. Tato stránka a informace na ní poskytované jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, záruk vlastnictví, neporušování nebo předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnost pro určitý účel. Žádné rady ani informace poskytnuté společností boobooSKI.com, jejími přidruženými společnostmi nebo jejich příslušnými zaměstnanci nesmí výše uvedené skutečnosti upravovat ani vytvářet jakoukoli záruku. boobooSKI.com a jeho dodavatelé obsahu a poskytovatelé služeb výslovně odmítají jakoukoli záruku, že informace v tomto systému nebo na internetu budou obecně nepřerušitelné nebo bezchybné nebo že jakékoli informace, software nebo jiné materiály přístupné ze systému neobsahují viry ani jiné škodlivé komponenty. boobooSKI.com neposkytuje žádné záruky, že na tomto webu získáte jakékoli zaměstnání, ani žádné záruky ohledně (a nenese žádnou odpovědnost za) jakékoli zaměstnání, které můžete získat.

Společnost boobooSKI.com a její poskytovatelé obsahu a poskytovatelé služeb v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, represivní, náhodné, zvláštní nebo následné škody vzniklé v důsledku nebo jakýmkoli způsobem související s používáním této stránky nebo se zpožděním nebo nemožností používat je, nebo pro jakékoli informace nebo služby získané prostřednictvím těchto stránek nebo jinak vyplývající z používání těchto stránek, internetu obecně nebo na jakémkoli jiném základě (ať už na základě smlouvy, deliktu, přísné odpovědnosti nebo jinak).

Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat. Pokud je toto omezení odpovědnosti nebo vyloučení záruky uvedené výše považováno za nepoužitelné nebo nevynutitelné z jakéhokoli důvodu, pak je maximální zodpovědnost společnosti boobooSKI.com za jakékoli škody způsobené veškerými nároky vyplývajícími z používání těchto stránek nebo materiálů omezeno na australský $ 100.00.

UKONČENÍ

boobooSKI.com si vyhrazuje právo, podle svého výhradního uvážení, pokračovat ve všech svých zákonných opravných prostředcích, včetně, bez omezení, okamžitého ukončení vaší registrace na Stránce a / nebo jakékoli jiné služby, kterou vám poskytuje boobooSKI.com, v případě jakéhokoli porušení ze strany těchto Podmínek používání.

Kromě toho si boobooSKI.com vyhrazuje právo zrušit potvrzování pozic uchazečům, pokud to okolnosti vyžadují. Podobně si zaměstnavatelé (hotely / letoviska) vyhrazují právo zrušit dohody v případě, že nepředvídatelné okolnosti vyžadují snížení počtu zaměstnanců na částečný úvazek, příležitostných a sezónních zaměstnanců. To zahrnuje mimo jiné počasí, zdravotní mimořádné situace a hospodářskou situaci.

ODŠKODNĚNÍ

Uživatel souhlasí s tím, že bude bránit, odškodňovat a držet neškodnou doménu boobooSKI.com, její poskytovatele obsahu a poskytovatele služeb a jejich a jejich úředníky, ředitele, zaměstnance, agenty a přidružené subjekty před a proti jakýmkoli nárokům, opatřením nebo požadavkům, mimo jiné včetně přiměřených zákonných a účetních poplatků, které vycházejí nebo vyplývají z vašeho používání Stránky nebo materiálů nebo z porušení těchto Podmínek používání. boobooSKI.com vám neprodleně oznámí jakýkoli takový nárok, žalobu nebo řízení a na vaše náklady vám pomůže při obhajobě takového nároku, žaloby nebo řízení.

GENERÁL

boobooSKI.com a jeho dodavatelé obsahu a poskytovatelé služeb nezaručují, že jsou stránky nebo materiály vhodné nebo dostupné pro použití v jiných jurisdikcích, a přístup k nim z jurisdikcí, kde je jejich obsah nezákonný nebo zakázaný. Ti, kteří se rozhodnou pro přístup na web z jiných jurisdikcí, tak činí z vlastního podnětu a odpovídají za dodržování platných místních zákonů. Nesmíte používat ani exportovat materiály v rozporu s australskými exportními zákony a předpisy. Jakýkoli nárok týkající se stránky nebo materiálů se řídí hmotným právem státu Victoria, Austrálie a ustanoveními mezinárodní smlouvy, aniž by byly dotčeny jakékoli principy kolize zákonů, a bez odkazu na Úmluvu OSN o Mezinárodní prodej zboží. Uživatel a boobooSKI.com tímto souhlasí s výhradní jurisdikcí a místem jakýchkoli jednání nebo sporů vzniklých na základě těchto Podmínek používání u státních nebo federálních soudů se sídlem v Melbourne, Victoria, Austrálie a ustanoveními mezinárodních smluv. Pokud je u některého soudu s příslušnou jurisdikcí shledáno neplatné ustanovení těchto Podmínek používání, neovlivní neplatnost takového ustanovení platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek používání, která zůstávají v platnosti a účinnosti. Zřeknutí se jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek používání nebude považováno za další nebo pokračující vzdání se tohoto ustanovení nebo jakéhokoli jiného termínu. S výjimkou případů výslovně uvedených v konkrétním „právním oznámení“, softwarové licenci nebo dodatečných podmínkách používání na konkrétních stránkách nebo službách na Stránkách nebo odkazovaných na web, ke kterému souhlasíte, že jsou vázáni, představují tyto Podmínky použití úplnou smlouvu mezi vámi a boobooSKI.com týkající se předmětu uvedeného v tomto dokumentu a nahrazuje veškerá předchozí nebo současná jednání, dohody nebo prohlášení týkající se této záležitosti.

ZÍSKEJTE VÍCE O BOOBOOSKI