ZASADY I WARUNKI

Warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) witryny i usług boobooSKI.com. Niniejsze Warunki użytkowania opisują warunki, na jakich osoby poszukujące możliwości zatrudnienia lub wszelkie inne osoby lub podmioty uzyskujące dostęp do tej strony internetowej („Ty” lub „Użytkownik”) mogą uzyskać dostęp do tej witryny internetowej lub jej usług lub z nich korzystać. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie akceptujesz niniejszych warunków użytkowania, nie korzystaj z tej witryny ani z jej usług. Korzystając z tej witryny lub którejkolwiek z jej usług, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania.

boobooSKI.com może zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, publikując zmienione warunki i / lub warunki na tej stronie internetowej. Wszelkie zmienione warunki i / lub warunki będą automatycznie obowiązywać, gdy zostaną opublikowane na tej stronie internetowej. Należy okresowo sprawdzać niniejsze Warunki użytkowania, ponieważ są one dla Ciebie wiążące podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny internetowej lub jej usług lub korzystania z niej.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) witryny i usług boobooSKI.com. Niniejsze Warunki użytkowania opisują warunki, na jakich osoby poszukujące możliwości zatrudnienia lub wszelkie inne osoby lub podmioty uzyskujące dostęp do tej strony internetowej („Ty” lub „Użytkownik”) mogą uzyskać dostęp do tej witryny internetowej lub jej usług lub z nich korzystać. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie akceptujesz niniejszych warunków użytkowania, nie korzystaj z tej witryny ani z jej usług. Korzystając z tej witryny lub którejkolwiek z jej usług, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania.

boobooSKI.com może zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, publikując zmienione warunki i / lub warunki na tej stronie internetowej. Wszelkie zmienione warunki i / lub warunki będą automatycznie obowiązywać, gdy zostaną opublikowane na tej stronie internetowej. Należy okresowo sprawdzać niniejsze Warunki użytkowania, ponieważ są one dla Ciebie wiążące podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny internetowej lub jej usług lub korzystania z niej.

WYKORZYSTANIE MATERIAŁU

boobooSKI.com upoważnia użytkownika do przeglądania i tymczasowego pobierania pojedynczej kopii materiałów (w tym między innymi dokumentów, tekstu, logo, kodu HTML, grafiki, ikon przycisków, dźwięków, klipów audio, zdjęć, oprogramowania i innych elementów), które są udostępniane przez boobooSKI.com na tej stronie („Materiały”) wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.

Wszystkie materiały zawarte na tej stronie są własnością boobooSKI.com i są chronione australijskimi i międzynarodowymi postanowieniami traktatów oraz prawami autorskimi. Kompilacja (czyli gromadzenie, aranżacja i montaż) wszystkich Materiałów na tej stronie oraz całego oprogramowania używanego na tej stronie jest własnością boobooSKI.com i jest chroniona australijskimi i międzynarodowymi postanowieniami traktatów oraz prawami autorskimi. Poza tymczasowymi pobraniami niezbędnymi do uzyskania dostępu do tej witryny (która będzie przechowywana tylko tak długo, jak jest to konieczne do uzyskania takiego dostępu), Materiałów na tej stronie nie można kopiować, rozpowszechniać, pobierać, przesyłać, modyfikować, publikować, publikować, reprodukować, ponownie wykorzystywane, ponownie publikowane, publikowane, przesyłane, wyświetlane, sprzedawane, publicznie wykonywane lub w inny sposób wykorzystywane bez wyraźnej pisemnej zgody boobooSKI.com Wykorzystanie Materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w środowisku sieciowym jest zabronione.

Oprócz naruszenia niniejszych warunków użytkowania, nieautoryzowane użycie Materiałów może naruszać prawa autorskie, znaki handlowe, patenty i inne prawa.

DOPUSZCZONE WYKORZYSTANIE STRONY INTERNETOWEJ

Ta strona internetowa i Materiały zawarte na tej stronie (zwane łącznie „Stroną”) mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z prawem przez osoby fizyczne, takie jak Użytkownik, poszukujące informacji o zatrudnieniu. Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zgadza się, że nie będzie korzystać (lub planować, zachęcać ani pomagać innym w korzystaniu) z Witryny w żadnym celu lub w sposób zabroniony przez niniejsze Warunki użytkowania. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że korzystanie z witryny jest zgodne z niniejszymi warunkami użytkowania oraz uzyskanie uprzedniej, wyraźnej pisemnej zgody od boobooSKI.com na wszelkie zastosowania niedozwolone lub wyraźnie określone w niniejszych warunkach użytkowania.

ZABRONIONE KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ

W związku z korzystaniem z Witryny nie będziesz:

(a) Podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym między innymi pracownika lub agenta boobooSKI.com, upoważnionego użytkownika Strony, kandydata do pracy lub pracodawcę, lub w inny sposób fałszywie przedstawiać swoje powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem.

(b) Zamieszczaj wszelkie niekompletne, fałszywe lub niedokładne informacje lub informacje, które nie są twoje, do wykorzystania w poszukiwaniu pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin we własnym imieniu.

(c) Zarejestruj adres e-mail, którego nie jesteś właścicielem lub nie masz wyraźnej zgody właściciela na rejestrację.

(d) Naruszać lub próbować naruszać bezpieczeństwo lub integralność Witryny, w tym między innymi:

(1) uzyskiwanie dostępu do danych nieprzeznaczonych dla Użytkownika lub logowanie się do serwera lub konta, do których Użytkownik nie jest uprawniony;

(2) próba sondowania, skanowania lub testowania podatności systemu lub sieci lub naruszenia środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania bez odpowiedniej autoryzacji;

(3) próba ingerencji w obsługę dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym między innymi przesyłanie wirusa lub uszkodzonych danych do Witryny, przeciążanie, ciągłe publikowanie powtarzającego się tekstu, „zalewanie”, „spamowanie”, „bombardowanie poczty” ”Lub„ upaść ”;

(4) ujawnianie lub udostępnianie hasła osobom trzecim lub korzystanie z hasła do jakichkolwiek nieautoryzowanych celów;

(5) próby odszyfrowania, dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej jakiejkolwiek treści lub oprogramowania obejmującego lub w jakikolwiek sposób wchodzącego w skład Strony;

(6) wysyłanie niezamówionych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości e-mail, „wiadomości-śmieci”, „łańcuszków” lub innych form nagabywania; lub

(7) fałszowanie dowolnego nagłówka pakietu TCP / IP lub dowolnej części informacji nagłówka w dowolnym e-mailu lub poście.

Naruszenie bezpieczeństwa witryny, systemu lub sieci może spowodować odpowiedzialność cywilną lub karną. boobooSKI.com zbada zdarzenia, które mogą wiązać się z takimi naruszeniami oraz mogą obejmować i współpracować z organami ścigania w ściganiu użytkowników, którzy są zaangażowani w takie naruszenia.

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Kiedy rejestrujesz się w Witrynie, boobooSKI.com zbiera pewne dane osobowe. Informacje, które mogą być gromadzone, obejmują imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. Oprócz warunków dowolnej polityki prywatności w tej Witrynie, rozumiesz i zgadzasz się, że boobooSKI.com i jej podmioty stowarzyszone mogą uzyskiwać, wykorzystywać i przechowywać te informacje w nieskończoność oraz mogą gromadzić i przetwarzać informacje w jednej lub kilku bazach danych zarządzanych bezpośrednio lub pośrednio przez boobooSKI.com boobooSKI.com dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe. Jednak rozumiesz i zgadzasz się, że boobooSKI.com nie ma kontroli nad niczym, co dzieje się na serwerach nie kontrolowanych przez boobooSKI.com Ponadto, w zakresie, w jakim podajesz swoje dane osobowe (w tym adres e-mail) podczas rejestracji w Witrynie, boobooSKI.com nie może kontrolować wykorzystania takich informacji przez klientów zewnętrznych boobooSKI.com, którzy uzyskują twoje dane od boobooSKI.com. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat twoich informacji, zobacz Oświadczenie o ochronie prywatności na tej stronie.

KOMUNIKACJA UŻYTKOWNIKA

Rozumiesz i zgadzasz się, że w przypadku przekazywania wszelkich informacji, informacji zwrotnych, danych, pytań, komentarzy, sugestii lub innych elementów do boobooSKI.com dotyczących boobooSKI.com, Witryny lub usług oferowanych w Witrynie, wszelka taka komunikacja będzie uznany za niepoufny i stanie się własnością boobooSKI.com, a boobooSKI.com może swobodnie powielać, wykorzystywać, ujawniać i rozpowszechniać taką komunikację na rzecz innych, bez ograniczeń.

WNIOSKI UŻYTKOWNIKA

Rozumiesz i zgadzasz się, że przesyłając informacje do boobooSKI.com w formie audio, wideo lub zdjęć, niezależnie od tego, czy są przesyłane za pośrednictwem Strony lub w inny sposób, takie informacje mogą być publikowane lub dystrybuowane przez boobooSKI.com do klientów zewnętrznych i będą możliwe do wyszukiwania i przeglądania przez takich zewnętrznych klientów boobooSKI.com. boobooSKI.com dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do tych informacji tylko takim klientom. Jednak rozumiesz i zgadzasz się, że boobooSKI.com nie ponosi odpowiedzialności, jeśli jakaś inna strona trzecia uchyli się od środków bezpieczeństwa i uzyska dostęp do takich informacji. boobooSKI.com przestanie publikować, rozpowszechniać lub udostępniać twoje informacje klientom zewnętrznym po otrzymaniu pisemnego wniosku od ciebie. Rozumiesz jednak i zgadzasz się, że klienci boobooSKI.com, którzy mają dostęp do takich informacji, mogli zachować kopię informacji we własnych plikach lub bazach danych. boobooSKI.com nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie, wykorzystanie ani prywatność twoich informacji w takich przypadkach.

FORMULARZ KWALIFIKOWALNOŚCI

Rozumiesz i akceptujesz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za formę, treść i dokładność wszelkich informacji przesyłanych przez Ciebie w Witrynie. Ponadto rozumiesz i zgadzasz się, że w ten sposób Twoje informacje będą możliwe do przeszukiwania i przeglądania oraz mogą być przekazywane, przekazywane lub przenoszone do zewnętrznych klientów boobooSKI.com (w tym rekruterów i konsultantów ds. Pośrednictwa pracy). boobooSKI.com dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do twoich informacji tylko takim klientom. Jednak rozumiesz i zgadzasz się, że boobooSKI.com nie ponosi odpowiedzialności, jeśli jakaś inna strona trzecia uchyli się od środków bezpieczeństwa i uzyska dostęp do twoich informacji. Możesz usunąć lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych boobooSKI.com lub zażądać, aby Twoje informacje nie były przekazywane w dowolnym momencie. Rozumiesz jednak i zgadzasz się, że klienci boobooSKI.com, którzy mają dostęp do bazy danych lub otrzymali twoje informacje, mogli zachować kopię informacji w swoich własnych plikach lub bazach danych. boobooSKI.com nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie, wykorzystanie ani prywatność informacji w takich przypadkach.

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI

Witryna i Materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. boobooSKI.com nie składa żadnych oświadczeń na temat dokładności, niezawodności, kompletności lub aktualności Witryny lub Materiałów, a korzystanie z Witryny i Materiałów odbywa się na własne ryzyko. Zmiany są okresowo wprowadzane w Witrynie i mogą być dokonywane w dowolnym momencie przez boobooSKI.com

boobooSKI.com nie jest uważany za pracodawcę w związku z korzystaniem z Witryny, a boobooSKI.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje dotyczące zatrudnienia podejmowane z jakiegokolwiek powodu przez jakikolwiek podmiot oferujący możliwości zatrudnienia za pośrednictwem Strony. Ponadto nic w niniejszych Warunkach użytkowania nie będzie interpretowane jako gwarantujące zatrudnienie każdemu użytkownikowi przez określony czas. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w wyniku niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny nie istnieje żadna relacja joint venture, partnerstwo, stosunek pracy ani pośrednictwo między Użytkownikiem a boobooSKI.com.

RÓWNE SZANSE ZATRUDNIENIA

boobooSKI.com zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia, a organizacje pracodawców przestrzegają obowiązujących przepisów o równych szansach zatrudnienia w Japonii.

WYMIANY ZATRUDNIENIA

Ta strona zawiera usługę, dzięki której klienci zewnętrzni boobooSKI.com mogą za pośrednictwem boobooSKI.com zaoferować pewną ofertę zatrudnienia (do czasu przybycia do Japonii, posiadając odpowiednią wizę zezwalającą na pracę w Japonii) niektórym kandydatom. Oprócz innych warunków niniejszych warunków użytkowania, w zakresie, w jakim uczestniczysz jako kandydat w takiej wymianie, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na:

(a) boobooSKI.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za istnienie i dostępność jakichkolwiek możliwości zatrudnienia w podmiotach oferujących ani za zdolność i gotowość takiego podmiotu do zatrudnienia Ciebie.

(b) Chociaż zawsze będziemy się kontaktować w dowolnym momencie, boobooSKI.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Ciebie podczas pobytu w Japonii. Podczas pobytu w Japonii będziesz pod stałym nadzorem naszego partnera, japońskiej agencji pracy, która będzie w stałym kontakcie zarówno z tobą, jak i twoim pracodawcą. Chociaż zawsze będą tam, aby Ci pomóc, nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za Ciebie. W czasie wolnym będziesz ponosić odpowiedzialność za siebie (dlatego Ubezpieczenie podróżne jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników). W godzinach pracy pracownik będzie objęty ubezpieczeniem bezpośrednio od pracodawcy w ramach japońskiego programu ubezpieczenia pracy „Rousai”.

(c) Użytkownik niniejszym zwalnia boobooSKI.com, jego dostawców treści i usługodawców, jego i ich funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów i podmioty stowarzyszone, od wszelkich roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wynikowych) wszelkiego rodzaju i natury, znane i nieznane, podejrzane i niepodejrzewane, ujawnione i nieujawnione, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane ze stanowiskami pracy oferowanymi lub faktycznie przyjętymi.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ryzyko związane z korzystaniem z tej witryny i Internetu. Niniejsza strona i informacje na niej zawarte są dostarczane „tak jak jest” i „jak dostępne” bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji własności, nienaruszalności lub dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatność do określonego celu. Żadna porada ani informacja udzielona przez boobooSKI.com, jej podmioty stowarzyszone lub ich odpowiednich pracowników nie będzie modyfikować powyższych ani tworzyć żadnej gwarancji. boobooSKI.com oraz jego dostawcy treści i usługodawcy wyraźnie zrzekają się wszelkiej gwarancji, że informacje w tym systemie lub w Internecie będą ogólnie nieprzerwane lub wolne od błędów lub że wszelkie informacje, oprogramowanie lub inne materiały dostępne w systemie są wolne od wirusów lub innych szkodliwe składniki. boobooSKI.com nie udziela żadnych gwarancji, że uzyskasz zatrudnienie za pośrednictwem tej witryny, ani żadnych gwarancji dotyczących (i nie bierze odpowiedzialności za) zatrudnienia, które możesz uzyskać.

W żadnym wypadku boobooSKI.com i jego dostawcy treści i usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z tej strony lub z opóźnieniem lub niemożnością do korzystania z niej lub do jakichkolwiek informacji lub usług uzyskanych za pośrednictwem tej strony lub w inny sposób wynikających z korzystania z tej strony, Internetu ogólnie lub na jakiejkolwiek innej podstawie (na podstawie umowy, czynu niedozwolonego, ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób).

Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Jeśli powyższe ograniczenie odpowiedzialności lub wyłączenie gwarancji zostanie uznane za niemożliwe do zastosowania lub niewykonalne, wówczas maksymalna odpowiedzialność boobooSKI.com wobec ciebie za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z witryny lub materiałów będzie wynosić ograniczona do 100.00 $ australijskiego.

ZAKOŃCZENIE

boobooSKI.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do skorzystania ze wszystkich przysługujących jej środków prawnych, w tym bez ograniczeń, natychmiastowego zakończenia rejestracji w Witrynie i / lub jakiejkolwiek innej usłudze świadczonej przez boobooSKI.com, w przypadku jakiegokolwiek naruszenia przez ty z niniejszych warunków użytkowania.

Ponadto boobooSKI.com zastrzega sobie prawo do anulowania potwierdzeń stanowisk dla wnioskodawców, jeżeli okoliczności wymagają takich działań. Podobnie pracodawcy (hotele / kurorty) zastrzegają sobie prawo do anulowania umów w przypadku, gdy nieprzewidziane okoliczności wymagają zmniejszenia liczby pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, dorywczo i sezonowo. Obejmuje to między innymi pogodę, nagłe wypadki medyczne i sytuację ekonomiczną.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczyć i zabezpieczyć boobooSKI.com, jego dostawców treści i usługodawców, a także jego i ich przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub żądaniami, w tym bez ograniczeń uzasadnionymi przepisami prawa oraz opłaty księgowe, rzekome lub wynikające z korzystania z Witryny lub Materiałów lub naruszenia niniejszych warunków użytkowania. boobooSKI.com bezzwłocznie powiadomi Cię o wszelkich takich roszczeniach, pozwach lub postępowaniach i pomoże ci na własny koszt w obronie przed takimi roszczeniami, pozwami lub postępowaniami.

GENERAŁ

boobooSKI.com oraz jego dostawcy treści i usługodawcy nie oświadczają, że Witryna lub Materiały są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych jurysdykcjach oraz nie mają dostępu do nich z jurysdykcji, w których ich zawartość jest nielegalna lub zabroniona. Ci, którzy zdecydują się uzyskać dostęp do Witryny z innych jurysdykcji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za zgodność z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Nie wolno używać ani eksportować Materiałów z naruszeniem australijskich przepisów i rozporządzeń dotyczących eksportu. Wszelkie roszczenia związane z Witryną lub Materiałami podlegają prawu materialnemu stanu Wiktorii w Australii oraz postanowieniom traktatów międzynarodowych, bez wprowadzania w życie jakichkolwiek zasad kolizji przepisów i bez odniesienia do Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1980 r. W sprawie Międzynarodowa sprzedaż towarów. Użytkownik i boobooSKI.com niniejszym wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję i miejsce dla wszelkich działań lub sporów wynikających z niniejszych Warunków użytkowania w sądach stanowych lub federalnych w Melbourne, Wiktorii, Australii i postanowieniach traktatów międzynarodowych. W przypadku stwierdzenia nieważności któregokolwiek postanowienia niniejszych warunków użytkowania przez dowolny sąd właściwy, nieważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszych warunków użytkowania, które pozostają w pełnej mocy. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z warunków niniejszych warunków użytkowania nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się tego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w konkretnej „Informacji prawnej”, licencji na oprogramowanie lub dodatkowych warunkach korzystania z określonych stron lub usług w Witrynie lub powiązanych z witryną, z którymi zgadzasz się być związany, niniejsze Warunki użytkowania stanowią pełną umowę między Tobą a boobooSKI.com w odniesieniu do przedmiotu przedstawionego w niniejszym dokumencie i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne negocjacje, porozumienia lub oświadczenia w odniesieniu do nich.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BOOBOOSKI