PODMIENKY

Podmienky používania („Podmienky používania“) pre webovú stránku a služby boobooSKI.com. Tieto Podmienky používania popisujú podmienky, za ktorých môžu osoby hľadajúce pracovné príležitosti alebo iné osoby alebo subjekty, ktoré pristupujú na túto webovú stránku („vy“ alebo „Používateľ“), mať prístup k tejto webovej stránke alebo ktorejkoľvek z jej služieb a používať ju. Prečítajte si pozorne tieto Podmienky používania. Ak neakceptujete tieto Podmienky používania, nepoužívajte túto webovú stránku ani žiadne z jej služieb. Používaním tejto webovej stránky alebo ktorejkoľvek z jej služieb vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami používania.

boobooSKI.com môže tieto Podmienky používania kedykoľvek revidovať zverejnením zmenených podmienok na týchto webových stránkach. Akékoľvek takéto zmenené a doplnené podmienky a podmienky sú automaticky účinné, keď sú zverejnené na tejto webovej stránke. Mali by ste si pravidelne prečítať tieto Podmienky používania, pretože sú pre vás záväzné pri prístupe alebo používaní tejto webovej stránky alebo ktorejkoľvek z jej služieb.

PODMIENKY POUŽITIA

Podmienky používania („Podmienky používania“) pre webovú stránku a služby boobooSKI.com. Tieto Podmienky používania popisujú podmienky, za ktorých môžu osoby hľadajúce pracovné príležitosti alebo iné osoby alebo subjekty, ktoré pristupujú na túto webovú stránku („vy“ alebo „Používateľ“), mať prístup k tejto webovej stránke alebo ktorejkoľvek z jej služieb a používať ju. Prečítajte si pozorne tieto Podmienky používania. Ak neakceptujete tieto Podmienky používania, nepoužívajte túto webovú stránku ani žiadne z jej služieb. Používaním tejto webovej stránky alebo ktorejkoľvek z jej služieb vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami používania.

boobooSKI.com môže tieto Podmienky používania kedykoľvek revidovať zverejnením zmenených podmienok na týchto webových stránkach. Akékoľvek takéto zmenené a doplnené podmienky a podmienky sú automaticky účinné, keď sú zverejnené na tejto webovej stránke. Mali by ste si pravidelne prečítať tieto Podmienky používania, pretože sú pre vás záväzné pri prístupe alebo používaní tejto webovej stránky alebo ktorejkoľvek z jej služieb.

POUŽITIE MATERIÁLU

boobooSKI.com oprávňuje používateľa na prezeranie a dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov (vrátane, ale nielen, dokumentov, textu, log, HTML kódu, grafiky, ikon, zvukov, zvukových klipov, obrázkov, softvéru a ďalších položiek), ktoré Poskytuje ich boobooSKI.com na tejto stránke (ďalej len „materiály“) výlučne pre vaše osobné, nekomerčné použitie.

Všetky materiály uvedené na tejto stránke sú majetkom boobooSKI.com a sú chránené austrálskymi a medzinárodnými zmluvami a autorskými zákonmi. Kompilácia (čo znamená zhromažďovanie, usporiadanie a montáž) všetkých materiálov na tejto stránke a všetkého softvéru použitého na tejto stránke je majetkom boobooSKI.com a je chránená austrálskymi a medzinárodnými zmluvnými ustanoveniami a autorskými zákonmi. Materiály na tejto stránke sa nesmú kopírovať, distribuovať, sťahovať, prenášať, upravovať, uverejňovať, publikovať, reprodukovať, s výnimkou dočasných sťahovaní potrebných na prístup na túto stránku (ktoré sa budú ukladať iba dovtedy, kým je to potrebné pre takýto prístup), opakovane použité, znovu publikované, repostované, odovzdané, zobrazené, predané, verejne vykonané alebo inak použité bez výslovného písomného súhlasu boobooSKI.com Používanie materiálov na akomkoľvek inom webovom serveri alebo v počítačovom prostredí v sieti je zakázané.

Okrem porušenia týchto podmienok používania môže neoprávnené použitie materiálov porušovať autorské práva, ochranné známky, patenty a ďalšie zákony.

POVOLENÉ POUŽITIE WEBOVÝCH STRÁNOK

Túto webovú stránku a materiály obsiahnuté na tejto stránke (ďalej len „stránka“) môžu jednotlivci, napríklad používateľ, ktorí hľadajú informácie o zamestnaní, používať iba na zákonné účely. Vyhlasujete, zaručujete a súhlasíte s tým, že nebudete používať (alebo plánovať, povzbudzovať alebo pomáhať iným používať) na akýkoľvek účel alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v týchto podmienkach používania zakázaný. Užívateľ je zodpovedný za to, že vaše používanie Stránky je v súlade s týmito Podmienkami používania a za predchádzajúce a výslovné písomné povolenie od boobooSKI.com na akékoľvek použitie, ktoré nie je povolené alebo výslovne uvedené v týchto Podmienkach používania.

ZAKÁZANÉ POUŽITIE WEBOVÝCH STRÁNOK

V súvislosti s používaním tejto stránky nebudete:

(a) Vydávať sa za inú osobu alebo subjekt, vrátane, bez obmedzenia, zamestnanca alebo agenta boobooSKI.com, oprávneného používateľa tejto stránky, uchádzača o zamestnanie alebo zamestnávateľa, alebo iným spôsobom skresľovať vaše pridruženie k akejkoľvek osobe alebo subjektu.

(b) Zverejňovať akékoľvek neúplné, nepravdivé alebo nepresné informácie alebo informácie, ktoré nie sú vaše vlastné na použitie pri hľadaní zamestnania na plný alebo čiastočný úväzok vo vašom vlastnom mene.

(c) Zaregistrujte e-mailovú adresu, ktorú nevlastníte alebo nemáte výslovné povolenie vlastníka na registráciu.

(d) Porušiť alebo sa pokúsiť narušiť bezpečnosť alebo integritu stránky, okrem iného vrátane:

(1) prístup k údajom, ktoré nie sú určené pre používateľa, alebo prihlásenie na server alebo účet, ku ktorému nemá užívateľ prístup;

(2) pokus o testovanie, skenovanie alebo testovanie zraniteľnosti systému alebo siete alebo o porušenie bezpečnostných alebo autentifikačných opatrení bez riadneho oprávnenia;

(3) pokus o zasahovanie do služby pre ktoréhokoľvek používateľa, hostiteľa alebo sieť, vrátane, okrem iného, ​​odoslania vírusu alebo poškodených údajov na web, preťaženia, nepretržitého zverejňovania opakovaného textu, „záplavy“, „spamovania“, „bombardovania pošty“ “Alebo„ zrážka “;

(4) prezradenie alebo zdieľanie vášho hesla s tretími stranami alebo použitie vášho hesla na akýkoľvek neoprávnený účel;

(5) pokus o dešifrovanie, dekompilovanie, rozobratie alebo spätné inžinierstvo akéhokoľvek obsahu alebo softvéru obsahujúceho alebo akýmkoľvek spôsobom tvoriaceho časť stránky;

(6) zasielanie nevyžiadanej reklamy, propagačných materiálov, e-mailu, „nevyžiadanej pošty“, „reťazových listov“ alebo akejkoľvek inej formy ponuky; alebo

(7) falšovanie akejkoľvek hlavičky paketu TCP / IP alebo akejkoľvek časti informácií hlavičky v akomkoľvek e-maile alebo zverejňovaní.

Porušenie bezpečnosti stránok, systémov alebo sietí môže mať za následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť. boobooSKI.com bude vyšetrovať udalosti, ktoré môžu viesť k takýmto porušeniam a môže zapojiť orgány činné v trestnom konaní a spolupracovať s nimi pri stíhaní používateľov, ktorí sa týchto porušení podieľajú.

INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA

Pri registrácii na webe boobooSKI.com zhromažďuje niektoré osobné informácie. Informácie, ktoré je možné zbierať, zahŕňajú meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Okrem zmluvných podmienok akýchkoľvek zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že boobooSKI.com a jeho pridružené spoločnosti môžu tieto informácie pristupovať, používať a ukladať na neurčito a môžu zhromažďovať a spracovávať tieto informácie v jednej alebo viacerých databázach, ktoré sú udržiavané priamo. alebo nepriamo zo stránky boobooSKI.com boobooSKI.com vynakladá maximálne úsilie na ochranu vašich osobných údajov. Rozumiete a súhlasíte s tým, že server boobooSKI.com nemá žiadnu kontrolu nad ničím, čo sa vyskytuje na serveroch, ktoré nie sú ovládané serverom boobooSKI.com. Ďalej, pokiaľ uvediete svoje osobné údaje (vrátane e-mailovej adresy) pri registrácii na webe, boobooSKI.com nemôže kontrolovať použitie týchto informácií klientmi boobooSKI.com tretích strán, ktorí získajú vaše informácie od boobooSKI.com Ďalšie informácie týkajúce sa vašich informácií nájdete v Vyhlásení o ochrane osobných údajov na tejto stránke.

KOMUNIKÁCIE UŽÍVATEĽA

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v prípade, že oznámite spoločnosti boobooSKI.com akékoľvek informácie, spätnú väzbu, údaje, otázky, pripomienky, návrhy alebo iné informácie týkajúce sa stránky boobooSKI.com, tejto stránky alebo služieb ponúkaných na tejto stránke, akákoľvek takáto komunikácia bude považuje sa za dôverné a stáva sa majetkom boobooSKI.com a boobooSKI.com môže bez obmedzenia reprodukovať, používať, zverejňovať a distribuovať takúto komunikáciu ostatným.

PODÁVANIA UŽÍVATEĽA

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že odoslaním informácií na adresu boobooSKI.com vo forme zvuku, videa alebo fotografií, bez ohľadu na to, či boli odoslané prostredníctvom tejto stránky alebo inak, môžu byť tieto informácie zverejnené alebo distribuované spoločnosťou boobooSKI.com klientom tretích strán a budú ktoré môžu vyhľadávať a prezerať klienti boobooSKI.com týchto tretích strán. boobooSKI.com vynakladá maximálne úsilie, aby poskytol prístup k týmto informáciám iba takým klientom. Rozumiete a súhlasíte s tým, že server boobooSKI.com nezodpovedá ani nenesie zodpovednosť, ak sa niektorá iná tretia strana vyhne bezpečnostným opatreniam a získa prístup k takýmto informáciám. boobooSKI.com prestane zverejňovať, distribuovať alebo sprístupňovať vaše informácie klientom tretích strán po prijatí písomnej žiadosti od vás. Rozumiete a súhlasíte s tým, že klienti boobooSKI.com, ktorí majú prístup k takýmto informáciám, si mohli ponechať kópiu informácií vo svojich vlastných súboroch alebo databázach. boobooSKI.com nezodpovedá za uchovávanie, použitie alebo súkromie vašich informácií v takýchto prípadoch.

PODÁVANIA FORMULÁROV OPRÁVNENOSTI

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste výhradne zodpovední za formu, obsah a presnosť akýchkoľvek informácií, ktoré na webe poskytnete. Ďalej rozumiete a súhlasíte s tým, že vaše informácie budú prehľadateľné a viditeľné zo strany a môžu byť postúpené, prenesené alebo prenesené klientom tretej strany boobooSKI.com (medzi ktoré môžu patriť aj náboroví poradcovia). boobooSKI.com vynakladá maximálne úsilie, aby poskytol prístup k vašim informáciám iba takým klientom. Rozumiete a súhlasíte s tým, že server boobooSKI.com nezodpovedá ani nenesie zodpovednosť, ak sa niektorá iná tretia strana vyhne bezpečnostným opatreniam a získa prístup k vašim informáciám. Môžete odstrániť alebo požiadať o odstránenie vašich informácií z databázy boobooSKI.com alebo požadovať, aby vaše informácie neboli nikdy poskytnuté ďalej. Rozumiete a súhlasíte s tým, že klienti boobooSKI.com, ktorí majú prístup do databázy alebo dostali vaše informácie, si mohli ponechať kópiu vašich informácií vo svojich vlastných súboroch alebo databázach. boobooSKI.com nezodpovedá za uchovávanie, použitie alebo súkromie informácií v takýchto prípadoch.

ŽIADNA ZODPOVEDNOSŤ

Stránka a Materiály môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. boobooSKI.com neposkytuje žiadne vyhlásenia o presnosti, spoľahlivosti, úplnosti alebo aktuálnosti stránky alebo materiálov a použitie stránky a materiálov je na vaše vlastné riziko. Na Stránke sa pravidelne vykonávajú zmeny a môže ich kedykoľvek vykonať spoločnosť boobooSKI.com

boobooSKI.com sa nepovažuje za zamestnávateľa, pokiaľ ide o vaše používanie tejto stránky, a boobooSKI.com nezodpovedá za žiadne rozhodnutia o zamestnaní z akéhokoľvek dôvodu, ktorékoľvek subjekty ponúkajúce pracovné príležitosti prostredníctvom tejto stránky. Okrem toho sa nič v týchto Podmienkach používania nebude vykladať tak, aby zaručovalo zamestnanie pre ktoréhokoľvek používateľa počas ľubovoľného časového obdobia. Užívateľ ďalej berie na vedomie a súhlasí s tým, že v dôsledku týchto Podmienok používania alebo vášho používania Stránky neexistuje žiaden spoločný podnik, partnerstvo, zamestnanecký alebo agentúrny vzťah medzi používateľom a serverom boobooSKI.com.

EQUAL PRÍLEŽITOSŤ ZAMESTNANOSTI

boobooSKI.com sa zaväzuje dodržiavať rovnaké pracovné príležitosti a organizácie zamestnávateľov dodržiavajú platné zákony o rovnakých pracovných príležitostiach v Japonsku.

VÝMENY ZAMESTNANCOV

Táto stránka obsahuje službu, pomocou ktorej môžu klienti tretích strán boobooSKI.com prostredníctvom boobooSKI.com ponúkať predbežnú ponuku zamestnania (pred príchodom do Japonska, držiteľom vhodného víza umožňujúceho prácu v Japonsku) určitým kandidátom. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že okrem ostatných zmluvných podmienok týchto Podmienok používania, v rozsahu, v akom sa zúčastňujete ako kandidát na takejto výmene,

(a) boobooSKI.com nepreberá žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za existenciu a dostupnosť pracovných príležitostí u ponúkajúcich subjektov alebo za schopnosť a ochotu takéhoto subjektu prijať vás.

(b) Aj keď budeme vždy v kontakte kedykoľvek budete potrebovať, boobooSKI.com nepreberá za vás žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť v Japonsku. V Japonsku budete pod neustálym dohľadom našej partnerskej japonskej agentúry práce, ktorá bude pravidelne v kontakte s vami aj so zamestnávateľom. Aj keď budú vždy k dispozícii, aby vám pomohli, nepreberajú za vás žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť. Počas svojho voľna nesiete zodpovednosť za seba (z tohto dôvodu je cestovné poistenie povinné pre všetkých účastníkov). Počas pracovnej doby vás bude poistiť priamo váš zamestnávateľ v rámci japonského systému poistenia práce „Rousai“.

(c) Používateľ týmto udeľuje spoločnosti boobooSKI.com, jej dodávateľom obsahu a poskytovateľom služieb, svojim úradníkom, riaditeľom, zamestnancom, agentom a pridruženým subjektom všetky nároky, nároky a škody (skutočné a následné) akéhokoľvek druhu a povahy, známe a neznáme, podozrivé a neočakávané, zverejnené a nezverejnené, vznikajúce alebo akýmkoľvek spôsobom spojené s ponúkanými alebo skutočne prijatými pracovnými miestami.

ZRIEKNUTIE SA A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Beriete na seba všetku zodpovednosť a riziko za svoje používanie tejto stránky a internetu všeobecne. Táto stránka a informácie na nej poskytované sa poskytujú „tak, ako sú“ a „ako sú k dispozícii“ bez akýchkoľvek záruk, výslovných alebo predpokladaných, vrátane, ale nielen, záruk vlastníctva, neporušovania alebo predpokladaných záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosť na konkrétny účel. Žiadne rady alebo informácie poskytnuté zo strany boobooSKI.com, jej pridružených spoločností alebo ich príslušných zamestnancov nesmú zmeniť vyššie uvedené alebo vytvoriť akúkoľvek záruku. boobooSKI.com a jeho dodávatelia a poskytovatelia služieb výslovne vylučujú akúkoľvek záruku, že informácie v tomto systéme alebo na internete budú všeobecne neprerušiteľné alebo bezchybné alebo že akékoľvek informácie, softvér alebo iné materiály prístupné zo systému neobsahujú vírusy alebo iné škodlivé komponenty. boobooSKI.com neposkytuje žiadne záruky, že na tomto webe získate akékoľvek zamestnanie, ani žiadne záruky týkajúce sa (a nezodpovedá) akéhokoľvek zamestnania, ktoré môžete získať.

Spoločnosť boobooSKI.com a jej poskytovatelia obsahu a poskytovatelia služieb v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne priame, nepriame, represívne, náhodné, špeciálne alebo následné škody, ktoré vzniknú z používania tohto webu alebo akýmkoľvek spôsobom s ním spojeným alebo s oneskorením alebo nemožnosťou používať ich alebo pre akékoľvek informácie alebo služby získané prostredníctvom tejto stránky alebo inak vyplývajúce z používania tejto stránky, internetu všeobecne alebo na akomkoľvek inom základe (či už na základe zmluvy, deliktu, prísnej zodpovednosti alebo inak).

Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, vyššie uvedené obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať. Ak sa toto obmedzenie zodpovednosti alebo vylúčenie záruky uvedené vyššie považuje za neuplatniteľné alebo nevynútiteľné z akéhokoľvek dôvodu, potom je maximálnou zodpovednosťou spoločnosti boobooSKI.com za akýkoľvek druh škody za všetky nároky vyplývajúce z používania stránky alebo materiálov. obmedzené na austrálsky 100.00 dolárov.

ukončenie

boobooSKI.com si vyhradzuje právo, podľa vlastného uváženia, podniknúť všetky svoje právne opravné prostriedky, vrátane, bez obmedzenia, okamžitého ukončenia vašej registrácie na Stránke a / alebo akejkoľvek inej služby, ktorú vám poskytuje boobooSKI.com, v prípade akéhokoľvek porušenia zo strany týchto Podmienok používania.

Spoločnosť boobooSKI.com si okrem toho vyhradzuje právo zrušiť potvrdzovanie pozícií žiadateľom, ak si to okolnosti vyžadujú. Podobne si zamestnávatelia (hotely / letoviská) vyhradzujú právo vypovedať dohody v prípade, že si nepredvídateľné okolnosti vyžadujú zníženie počtu zamestnancov na čiastočný úväzok, príležitostných a sezónnych zamestnancov. Patria sem okrem iného počasie, zdravotné núdzové situácie a hospodárska situácia.

ODŠKODNENIE

Užívateľ súhlasí s tým, že bude brániť, odškodňovať a držať neškodné stránky boobooSKI.com, jej dodávateľov obsahu a poskytovateľov služieb a ich úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov a pridružené spoločnosti pred a proti akýmkoľvek nárokom, konaniam alebo požiadavkám vrátane, okrem iného, ​​primeraných právnych predpisov a účtovné poplatky, ktoré vychádzajú alebo vyplývajú z vášho používania stránky alebo materiálov alebo z porušenia týchto podmienok používania. Spoločnosť boobooSKI.com vám bezodkladne oznámi akékoľvek takéto nároky, žaloby alebo konania a na vaše náklady vám pomôže pri obhajobe všetkých takýchto nárokov, žalôb alebo konaní.

GENERAL

boobooSKI.com a jeho dodávatelia obsahu a poskytovatelia služieb neručia, že tieto stránky alebo materiály sú vhodné alebo dostupné na použitie v iných jurisdikciách a prístup k nim z jurisdikcií, v ktorých je ich obsah nezákonný alebo zakázaný. Tí, ktorí sa rozhodli pre prístup na stránku z iných jurisdikcií, tak konajú z vlastnej iniciatívy a zodpovedajú za dodržiavanie platných miestnych zákonov. Nesmiete používať ani exportovať materiály v rozpore s austrálskymi exportnými zákonmi a predpismi. Akékoľvek nároky týkajúce sa stránky alebo materiálov sa riadia hmotnými zákonmi štátu Victoria, Austrália a ustanoveniami medzinárodných zmlúv bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek konflikty zákonov a bez odkazu na Dohovor Organizácie Spojených národov z roku 1980 o Medzinárodný predaj tovaru. Užívateľ a boobooSKI.com týmto súhlasia s výhradnou jurisdikciou a miestom konania akýchkoľvek sporov alebo sporov vyplývajúcich z týchto Podmienok použitia na štátnych alebo federálnych súdoch so sídlom v Melbourne, Viktórii, Austrálii a medzinárodnými zmluvnými ustanoveniami. Ak ktorýkoľvek súd s príslušnou jurisdikciou zistí, že niektoré z ustanovení týchto podmienok je neplatné, neplatnosť tohto ustanovenia neovplyvní platnosť ostatných ustanovení týchto podmienok používania, ktoré zostávajú v plnej platnosti a účinnosti. Zrieknutie sa akýchkoľvek podmienok týchto Podmienok používania sa nebude považovať za ďalšie alebo pokračujúce zrieknutie sa týchto podmienok alebo iných podmienok. S výnimkou prípadov výslovne uvedených v konkrétnom právnom upozornení, softvérovej licencii alebo dodatočných podmienkach používania na konkrétnych stránkach alebo službách na Stránke alebo v spojení s webom, ku ktorému súhlasíte, sú tieto Podmienky používania úplnou zmluvou medzi vami a spoločnosťou boobooSKI.com o predmete uvedenom v tomto dokumente a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné rokovania, dohody alebo vyhlásenia, ktoré sa ich týkajú.

Dozviete sa viac o knihách BOOBOOSKI